Styrelseledamot

Styrelseledamot

Idag sitter Jonas som styrelseledamot i flera styrelser och engagerar själv externa ledamöter i sina företag. Att ha en extern ledamot i sin styrelse är ett bra sätt att få fler synpunkter och vinklingar på hur företaget kan utvecklas på bästa sätt. Den kanske viktigaste uppgiften för en styrelseledamot är att stödja VD i driften av företaget. En annan mycket viktig del av en styrelseledamots arbete är att tillsammans med styrelsen och ledningen skapa goda förutsättningar för framtiden. Detta uppnår Jonas via några centrala egenskaper.

Öppenhet i styrelsen

Att föra en öppen och ärlig dialog är en hörnsten i en väl fungerande styrelse. Svåra frågor behöver belysas och diskuteras för att nå en lösning. En styrelse som saknar öppen dialog har mycket svårt att utföra sitt arbete på ett bra sätt. Fritt informationsflöde med syfte att varje styrelseledamot kan bidra med sin kompetens utan begränsning leder oftast till bästa resultat och målrealisation.

Vision och målfokus i styrelsen

En viktig del av arbetet i en styrelse är att sätta vision och mål för företagsledningen att arbeta mot. Ofta sitter VD ensam med detta arbete. Det är därför en fördel att kunna dra nytta av varje styrelseledamots kompetens så att mål och vision blir realistiska och att alla styrelseledamöter kan bidra till målen på ett bra sätt.

Struktur i företag och styrelse

I mindre företag kan ofta struktur saknas eller vara bristfällig. Det blir då ett onödigt arbete i styrelsen att hantera dessa områden. I och med styrelsens ansvar kan en bra styrelseledamot inte acceptera missförhållanden i strukturen vad gäller brott mot aktiebolagslagen, inbetalning av skatter, löner och arbetsgivaravgifter, mm. Som ägare i ett företag bör man via styrelse och VD ställa krav på att detta sker utan försening med högsta prioritet.

I styrelsen bör sitta ledamöter med rätt kompetens. En kompetens är alltid det juridiska formatet och hur styrelsearbetet ska drivas. Andra kompetenser beror på i vilken situation och utvecklingsfas bolaget befinner sig. En bra ledamot bör också alltid vara påläst på företagets situation och status för att kunna vara med och fatta rätt beslut. Det bör drivas en kontinuerlig dialog runt den existerande kompetensen i styrelsen.

Engagemang hos styrelseledamot

Som när det gäller det mesta här i världen fungerar det bäst när engagemang och passion driver en styrelseledamot. Säkerställ att styrelsen är där av rätt skäl och att de vill vara en del av styrelsen. Det kommer säkerställa bättre styrelsearbete, bättre stöd för VD och därav bättre resultat för företaget. Som en bonus är det ju alltid roligare att arbeta med passionerade människor som engagerar sig i det de arbetar med.