Värderingar

Värderingar i centrum

För mig är det centralt vad jag står för och hur jag agerar utifrån detta. Det är viktigt för mig vilka värderingar de företag jag arbetar med har och hur de förhåller sig till det de säger sig stå för. En person eller ett företag som agerar i linje med sina värderingar vinner trovärdighet. 

Vi har alla värderingar, men vad innebär det då att ha en värdering? Vad är det som skapat en värdering och hur har den påverkat våra liv fram till i dag? Hur påverkar de oss idag och hur kommer de påverka oss i framtiden. Kan en människa ändra sina värderingar? Kan en anställd eller leverantör förändra sina viktigaste värden för att bättre passa in i en organisation?

Vad är värderingar

En värdering är det styrande i hur vi agerar i de situationer vi hamnar i varje dag. De är bygda av våra erfarenheter och intryck samt av hur vi hanterat och reflekterat över de händelser vi varit med om i våra liv. De formas av vad vi blivit utsatt för av andra. Kanske den största påverkan har våra föräldrar och hur de uppfostrat oss. Det kan därför vara så att man säger sig stå för en värdering, men agerar utifrån en annan. I ett sådant läge kan det vara värt att ta ett steg tillbaka och fundera över vad som verkligen är viktigt för just dig.

Vi människor kan ofta anpassa oss i situationer beroende på vad vi ställs inför. En person kan ta till sig och ändra sina åsikter mitt under en diskussion. Vi kan välja att tala för en sak i specifika omständigheter. Inget av detta innebär dock att vi förändrar våra grundläggande värderingar. Det finns ett fåtal händelser i en persons liv som kraftigt förändrar våra grundläggande värderingar. Det kan handla om när man får sitt första barn, när man förlorar en närstående eller när man råkar ut för en olycka. Utöver dessa, sker förändringar i våra grundläggande värderingar över lång tid, om alls.

Läs mer om de värderingar som driver mig i min vardag och i mitt yrkesliv: